logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Vyúčtování 2008 [13.5.2009]

Vyúčtování 2008 [13.5.2009]

Blíží se konec prvního pololetí roku 2009 a většina našich zákazníků již obdržela vyúčtování nákladů na dodávku tepla a ohřev teplé užitkové vody za rok 2008. V této souvislosti se objevují náznaky stížností či připomínek k výši vyúčtovaných nákladů, resp. z pohledu odběratele k výši nedoplatků.

Nežli se zaměříme na důvody zvýšení ceny tepelné energie mezi roky 2007 a 2008 je třeba upozornit ještě na jeden poměrně zásadní problém, se kterým jsme se právě v rámci jednání s našimi zákazníky několikrát setkali. Tento problém spočívá ve výši zálohových plateb. Řada nedoplatků za rok 2008 vznikla z důvodu nereagování na námi navrhované úpravy měsíčních záloh. Není žádnou výjimkou, že odběratelé platili v roce 2008 stejnou výši záloh jako v roce 2007. V rámci vyúčtování nákladů pak vznikl vysoký nedoplatek. Naše společnost při jakékoli výraznější změně v cenách zemního plynu, elektrické energie nebo v rámci vyhodnocení spotřeby tepla jednotlivých odběrných míst i v průběhu kalendářního roku informuje a žádá o změnu zálohového předpisu.

Dalším důvodem nedoplatků je zvýšení ceny tepelné energie mezi roky 2007 a 2008. Proč se cena tepla zvýšila o více než 100,- Kč na jednotku tepla GJ (gigajoul)?

 1) Zemní plyn   -   zemní plyn je základním palivem pro výrobu tepelné energie (v současné době již neprovozujeme žádné uhelné kotelny). Za rok 2008 přesáhl podíl nákladů na zemní plyn 64% v ceně tepla. Z tohoto důvodu jakékoli změny cen tohoto paliva výrazným způsobem ovlivňují výši ceny tepelné energie. Následující tabulka ukazuje na změny jednotkových cen zemního plynu v roce 2008:

  Od 1.1.2008 Od 1.4.2008 Od 1.7.2008 Od 1.10.2008

Cena plynu

+4%

+8%

+7%

+10%

Jelikož našim účtovacím obdobím je kalendářní rok, není problém zjistit změnu průměrné ceny zemního plynu vyúčtované v ceně tepla za rok 2008. Nárůst průměrné ceny zemního plynu činil mezi roky 2007 a 2008 více než 32%.

Na uvedeném grafu jsou znázorněny pohyby průměrných cen zemního plynu v uplynulých letech:


V ceně tepelné energie znamenal tento meziroční nárůst ceny primárního paliva zvýšení o více než 82,- Kč na GJ tepelné energie.

 2) Elektrická energie   -   dalším nákladem, který je součástí variabilní části ceny tepla je elektrická energie. Stejně jako u zemního plynu i zde došlo k 1.1.2008 k nárůstu jednotkové ceny. Výše tohoto nárůstu přesáhla 10 % oproti roku 2007.

 3) Daň z přidané hodnoty (DPH)   -   od 1.1.2008 byla zvýšena, a to nejen u tepelné energie, daň z přidané hodnoty z 5% na 9%. Toto čtyřprocentní zvýšení sebou přináší zvýšení ceny tepla o více než 20,- Kč na GJ tepelné energie.


Odpověď na otázku „Co bylo příčinou takového nárůstu jednotkové ceny tepla?“ lze tedy shrnout:

  • Obrovské zvýšení ceny zemního plynu
  • Nárůst nákladů na elektrickou energii
  • Zvýšení daně z přidané hodnoty

V neposlední řadě je nutné poznamenat, že tzv. fixní resp.stálé náklady (mzdy,opravy,revize, odpisy, včetně zisku) oproti roku 2007 poklesly, a to i přesto, že cenová úroveň (inflace) v roce 2008 zaznamenala více než 6% růst.

Závěrem bychom chtěli ujistit naše zákazníky, že společnosti JIHLAVSKÉ KOTELNY, s.r.o. není tento stav lhostejný a proto neustále vyvíjí aktivity směřující k možným úsporám a snížení cenové úrovně tepelné energie. Příkladem je změna na pozici dodavatele plynu, kde bylo dosaženo nižších cen za plyn, což v přepočtu do cen tepla znamená snížení o cca 15 Kč/GJ. Další aktivity, které jsou ve fázi rozpracovanosti, jsou např. realizace kombinované výroby tepla a elektrické energie v tzv. kogeneračních jednotkách a v neposlední řadě  i projekt na využívání alternativního paliva  - biomasy.

 

                                                                                                                                          Vedení společnosti