logo
Provozní dispečink
Hlášení poruch, úpravy parametrů
Tel.: +420 567 300 807
Mobil: +420 603 105 685
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace odběratelům > Tvorba ceny tepla

Tvorba ceny tepla

Znovu se blíží závěr roku a výrobcům tepla nezbývá než připravit kalkulace cen tepla a především pro zákazníky důležité zálohové předpisy na následující rok. Dodavatel musí v kalkulované ceně zohlednit změny jednotlivých nákladů, ale v neposlední řadě také změny ve spotřebě energie svých odběratelů. Pokud zákazník provedl zateplení fasády či výměnu oken, je více než pravděpodobné, že spotřeba tepelné energie daného objektu klesne. Prvním krokem je tedy co nejodpovědněji stanovit odhad spotřeby tepla jednotlivých odběratelů pro následující období.

 Následuje kalkulace výše variabilních nákladů, což jsou především náklady na vstupní energie nutné k výrobě tepla. Tyto náklady jsou variabilní proto, že jejich výše je úměrná spotřebě tepla jednotlivých zákazníků a na celkové ceně tepla se podílí cca 60 %. Je nutné poznamenat, že v minulých letech tento podíl přesahoval 70% hranici, ale díky realizaci především modernizačních projektů, směřujících k vyšší účinnosti spotřeby paliva při výrobě tepla, bylo dosaženo významného poklesu energetické náročnosti, a tím i nižšího podílu na celkových nákladech.

Největší nákladovou položkou vstupních energií je náklad na spotřebu zemního plynu. Ostatní energie se na celkových variabilních položkách podílí méně jak 10 %.

Při stanovení variabilních nákladů se vychází z předpokládaného množství spotřebovaných energií a očekávané jednotkové ceny.

Druhou nákladovou skupinou jsou fixní neboli stálé náklady. Jedná se o náklady, jejichž výše není závislá na vyrobeném, resp. spotřebovaném množství tepla. Jedná se především o odpisy výrobních a distribučních zařízení, náklady na opravy, revize, úroky z úvěrů, a samozřejmě také režijní náklady a zisk. Kromě položky odpisů je meziroční zvýšení fixních nákladů kalkulováno maximálně o inflační koeficient.

Kalkulovaná cena tepla je tedy složena součtem variabilních nákladů, fixních nákladů, a poslední položkou je daň z přidané hodnoty.

Každému odběrateli je předložen předpis záloh, který vychází z kalkulované ceny a předpokladu spotřeby tepla v následujícím roce.

V posledních letech se často setkáváme s námitkami ohledně stanovení záloh. Přestože zákazníkovi vznikl za rok předcházející přeplatek na spotřebě tepla, byly mu stanoveny vyšší zálohy než v minulém roce.

Tím hlavním důvodem je především naprostá odlišnost klimatických podmínek, které se v posledních letech rok od roku významně liší. Zatímco rok, ve kterém vznikne zákazníkovi přeplatek, může být teplotně nadprůměrný (např. r. 2011 a 2012), období, na které jsou stanovovány zálohy, může být naopak klimaticky velmi chladné (např. r. 2010). Z tohoto důvodu vycházíme při stanovování nových zálohových předpisů z průměrných měsíčních teplot za období posledních 10 let. Tímto způsobem se snažíme eliminovat případné problémy s vyššími nedoplatky.

Druhým důvodem může být skutečnost, že zálohový předpis je stanoven na základě předpokladů nejenom, co se množství týče, ale také ohledně cen vstupních energií. Naší snahou je v maximální míře snižovat náklady vstupních energií především zemního plynu a úspora těchto nákladů se samozřejmě zobrazí v přeplatku našim zákazníkům.

V žádném případě není naším cílem vybírat během roku od zákazníků vysoké zálohy. Na straně druhé se snažíme chovat obezřetně a pro odběratele je určitě příjemnější, pokud mu vznikne nepatrný přeplatek, než nedoplatek.